Ansvarsförsäkring

Försäkringsgivare är Argo Global SE: SE 2* via Nordeuropa Försäkring, Ramavtalsnr B0799FC006890l.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är miljoner EUR 1 250 618 per skada/år
2 501 236 EUR per bolag.

Vid skada kontakta:
Nordic Loss Adjusting AB 08-411 11 60
info@nlaab.com
Hemsida: www.nlaab.com

När det gäller bolagen AP Kapitalförvaltning som anknutna ombud innehar Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare. www.svenskvpservice.se