Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring.

Adress: Box 56044,102 17 Stockholm.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är miljoner EUR 1 300 380 per skada/år
2 600 750 EUR per bolag.

Vid skada kontakta:
Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

När det gäller bolagen AP Kapitalförvaltning som anknutna ombud innehar Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare.

Klagomålsansvarigs kontaktuppgifter är:
Svensk Värdepappersservice
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se